Årsmøte i Skjelstadmark IL!

Årsmøtet avholdes mandag 4/3 – 19 kl 19.00 på klubbhuset, Skjelstadmark.

Det blir enkel servering under møtet. Vel møtt til alle våre medlemmer!

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 3: Konstituering av møtet

  • Velge dirigent
  • Velge referent
  • Velge to til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger i undergruppene

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand                                                                     

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2019

Sak 7: Fastsette treningsavgifter for 2019

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker

Sak 11: Valg

NB! Hovedstyret har sitt styremøte torsdag 28. februar, etter denne datoen blir sakspapir og forslag til vedtak i sakene, samt innkommende saker publisert på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen Styret i Skjelstadmark Idrettslag