Årsmøte i Skjelstadmark Idrettslag

Årsmøtet avholdes mandag 4/3 – 19 kl 19.00 på klubbhuset, Skjelstadmark.

Det blir servering av pizza fra Lillelunden gårdskjøkken på møtet, og noe søtt til kaffen. Vel møtt til alle våre medlemmer!

Under følger forslag til saklisten og sakspapirer for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 3: Konstituering av møtet

Velge dirigent

Forslag til vedtak: Siv Sætran

Velge referent

Forslag til vedtak: Joachim Engan

Velge to til å underskrive protokollen

Velges av blant årsmøtets deltakere

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger i undergruppene

Årsmelding for Trim

Årsmelding for Sponsorutvalg

Årsmelding for Allidrett/ Idrettskole

Årsmelding for Fotball

Årsmelding for Ski

Årsmelding for Skjelstadmark Idrettslag (hovedlaget)

Forslag til vedtak: Årsmeldingene tas til orientering.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand   

Regnskap for 2018 med balanse 

Revisors beretning for 2018

Forslag til vedtak: Regnskap for 2018 vedtas.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2019

Forslag til vedtak: Kontigenten for 2019 videreføres på 100 kroner pr medlem.

Sak 7: Fastsette treningsavgifter for 2019

Forslag til vedtak: Treningsavgiften for 2019 videreføres på samme nivå for fotball, ski og allidrett som i 2018. Undergruppene delegeres myndighet av årsmøtet til å sette treningsavgiften for kommende år.

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett for 2019

Forslag til vedtak: Budsjett for 2019 vedtas.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Forslag til organisasjonsplan for 2019

Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for 2019 vedtas.

Sak 10: Innkommende forslag og saker (totalt 3 saker innen fristens utløp)

a) Dugnadsarbeid i Skjelstadmark idrettslag 

Bakgrunn: Årsmøtet i fotball ønsker at man tar en diskusjon i idrettslaget på dugnadsarbeidet, og hvilke retningslinjer man skal ha rundt dette. Dette for å ansvarliggjøring og være tydelig ovenfor lagets medlemmer ovenfor hva man kan forvente seg av dugnad i løpet av året. Noe dugnadsarbeid må påberegnes, og er en forutsetning for at vi fortsatt kan videreføre veldig lave treningsavgifter, sammenlignet med andre klubber i dalføret.

Forslag til vedtak: Dugnadsarbeid settes opp som sak på første møte etter årsmøtet mellom hovedstyret og undergruppene. På dette møtet lages det noen enkle retningslinjer rundt dugnadsarbeidet i klubben, som distribueres lagets medlemmer. Man avklarer også på dette møtet ambisjoner og tanker rundt dugnadsarbeidet i klubben kommende år.Løypekjøring i Skjelstadmark i fremtidige sesonger

b) Løypekjøring i årene fremover

Bakgrunn: Skjelstadmark IL har i flere sesonger hatt avtale med Stjørdal kommune om løypekjøring. Vi har kjørt kommunens løypenett på dugnad, mot at vi har fått benytte kommunens tråkkemaskin på vårt eget nett. Nå er det kun skrevet en ettårig avtale med kommunen, og fremtiden rundt løypekjøring i Skjelstadmark er høyst usikker.

Forslag til vedtak:Det nedsettes en komite som skal arbeide for at løypekjøring kan opprettholdes på dagens nivå også for kommende vintre. Komiteen har medlemmer fra Løypekomiteen (Stian Hofstad og Per Egil Korstad), Skistyret (Hallgeir Moen) og Hovedstyret (Joachim Engan). Mandatet til komiteen er å komme i mål med en flerårig løypeavtale med Stjørdal kommune. Hvis det blir vanskelighet med å komme i mål med løypeavtale med kommunen, vil komiteen se på alternativer med innvestering i egen løypemaskin og hvilke tilskuddsordninger som kan omsøkes. Komiteen rapporterer direkte til Arbeidsutvalget. Dette er en midlertidig komite som skal være i drift til løsning er funnet.

c) Skileik og lysløypeannlegg

Bakgrunn: Skileik og lysløypeannleeget trenger betydelige oppgraderinger etter år med forfall. Egen prosjektgruppe ble satt ned for å jobbe med dette på årsmøtet i mars 2018. Denne gruppa presenterer sine planer for årsmøtet som må ta stilling til prosjektet og fremdrift.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: Prosjektgruppa for skileik og lysløypeannlegg får fullmakt til å søke om forhåndsgodkjenning på prosjektet, og starte prosessen med tippemiddelsøknad. Årsmøtet i 2020 gjør endelig økonomisk vedtak slik at man kan starte opp med arbeidet våren 2020. 

Prosjektet har følgende fremdriftsplan:

2019    Årsmøtevedtak på å sette i gang tippemiddelsøknad

            Søknad om forhåndsgodkjenning sendt innen 1. september

Finansiell plan og grunneieravtaler på plass

Videre detaljert fremdriftsplan for prosjektet

2020    Årsmøtevedtak på finansiering av prosjektet

Oppstart av arbeidet umiddelbart når tippemiddelsøknad er godkjent, tentativt     1.april

  1. desember: Ferdig lysløype, klar til godkjenning

Sak 11: Valg

Valgkomiteens innstilling blir i tradisjon tro lagt frem i årsmøtet.