Årsmøte 2020 Skjelstadmark IL

Til alle medlemmer i Skjelstadmark idrettslag

Vel møtt til årsmøte i Skjelstadmark idrettslag 2020, på klubbhuset onsdag 4 mars kl 19.00!

Behandling av ordinære årsmøtesaker, og det blir servering av pizza fra Lillelunden, så kom sulten 😉 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skjelstadmark Idrettslag 2020 følger under.

Forslag til sakliste for møtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent(er)

Forslag til vedtak: Siv Sætran velges til møteleder / dirigent.

Sak 3:   Velge protokollfører(e) 

Forslag til vedtak: Kari Kolsum velges til referent/protokollfører.

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Velges blant årsmøtets deltakere 

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Styret viser til varsel av årsmøtet på www.skjelstadmark.il.no 20. januar 2020, og senere annonsert i Stjørdals nytt.        

Forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet godkjennes

Sak 6:   Godkjenne saklisten og forretningsorden

Forslag til vedtak: Sakliste og forretningsorden godkjennes.

Sak 7:   Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsmelding for Trim

Årsmelding for Aliidrett / Idrettskole

Årsmelding for Fotball

Årsmelding for Ski

Årsmelding for Skjelstadmark Idrettslag (hovedlaget)

Forslag til vedtak: Årsmeldingene for 2019 godkjennes.

Sak 8:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Regnskap 2019

Kontospesifisert regnskap 2019

Revisors beretning 2019

Forslag til vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes

Sak 9: Medlemskontingent og treningsavgifter 2020

Medlemskontingenten for 2019 var på 100 kroner pr medlem. 

Av årsmøtet 2019 ble undergruppene selv gitt fullmakt til å sette treningsavgifter, men årsmøtet orienteres om disse satsene. 

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2020 videreføres på 100 kroner pr medlem. Treningsavgifter 2020 tas til orientering

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Forslag til organisasjonsplan 2020

Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for Skjelstadmark IL 2020 godkjennes.

Sak 11: Innkommende saker (2 innkommende saker innen fristens utløp)

  1. Ny lovnorm for Skjelstadmark IL

Veileder til ny lovnnorm

Forslag til vedtak: Ny lovnorm for Skjelstadmark IL godkjennes.

2. Prosjekt «Lysløype og skileikanlegg»

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Skjelstadmark IL støtter opp under de planer som foreligger for forbedringer i skileik og lysløypeannlegg.

Skileikanlegget, og oppgradering av dette berører ikke idrettslagets økonomi, men idrettslaget bidrar gjennom prosjektgruppa med personer som koordinerer og sørger for framdrift i dette arbeidet.

Prosjekt for oppgradering av lysløypeannlegg settes i gang. Prosjektgruppa får ansvar for å følge opp fremdrift og gjennomføring av prosjektet. 

Årsmøtet bevilger inntil 350 000 kroner av egenkapitalen til prosjektet, og er innstilt på at idrettslaget tar opp et lån med en kostnadsramme tilsvarende tippemiddelsøknaden, 1,4 millioner. 

Det forutsettes i midlertidig fra årsmøtets side, at før man setter i gang med prosjektet greier å innhente (minimum) 200 000 kroner i sponsormidler. 

Det er et mål at prosjektet skal være gjennomført innen 1. desember 2020.

Regnskap, og evaluering av prosjektet legges frem på årsmøtet i Skjelstadmark IL 2021.

(NB!! Dersom årsmøtet vedtar dette, får det konsekvenser for budsjett 2020, så det må følges opp i behandlingen av sak 12.)

Sak 12: Behandle idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett for 2020

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes.

Sak 13: Valg

Valgkomiteens innstilling 2020